Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
     จำนวนครัวเรือน 3,360 หลังคา
     ประชากรทั้งสิ้น 11,631 คน
     แยกเป็น ชาย 5,769 คน หญิง 5,862 คน
 
การศึกษา
     - โรงเรียนมัธยมศึกษา
     - โรงเรียนประถมศึกษา
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
     - ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
3 แห่ง
9 แห่ง
1 แห่ง
6 แห่ง
  
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     - วัด / สำนักสงฆ์  23 แห่ง
  
การสาธารณสุข
     - สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง
     - โรงพยาบาลประจำตำบล 1 แห่ง
     - สปสช. 1 แห่ง
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     - ป้อมตำรวจประจำตำบล 1 แห่ง


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th

Powered By nondang.go.th