Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสุรเดช พลต้าง
ประธานสภา อบต.โนนแดง
Responsive image
Responsive image
นายสำลี ทามแก้ว
รองประธานสภา อบต.โนนแดง
Responsive image
Responsive image
นางสาวคำปน บุญรอด
เลขานุการสภา
Responsive image
นายประจักษ์ เทียกสม
ส.อบต.ม.1
Responsive image
นายจักรภพ นิลรักษา
ส.อบต.ม.1
Responsive image
นายจำลอง สุตะนา
ส.อบต.ม.2
Responsive image
นางสาวสุภาพรรณ เหลือมพล
ส.อบต.ม.2
Responsive image
นายสมบัติ แทนกลาง
ส.อบต.ม.3
Responsive image
นายสมศักดิ์ วงฮาด
ส.อบต.ม.3
Responsive image
นายสมร พิลาโสภา
ส.อบต.ม.4
Responsive image
นายรังสรรค์ ศรีคลัง
ส.อบต.ม.4
Responsive image
(ว่าง)
ส.อบต.ม.5
Responsive image
นายฉัตรไชย ทองนอก
ส.อบต.ม.5
Responsive image
นายประดิษฐ์ ทับทิมใสย์
ส.อบต.ม.6
Responsive image
นางสมพร สาดแล่น
ส.อบต.ม.6
Responsive image
นางพานทอง เวลาโสภา
ส.อบต.ม.7
Responsive image
นางสาวลัดดาวัลย์ สุนันทศรี
ส.อบต.ม.7
Responsive image
นายใหม่ มะลิรัตน์
ส.อบต.ม.8
Responsive image
นายทองไสย์ ทวดอาจ
ส.อบต.ม.9
Responsive image
นายสมพร ทัดไทย
ส.อบต.ม.9
Responsive image
นางประยูร เชียรประโคน
ส.อบต.ม.10
Responsive image
นายบุญเลิศ แก้วโพธิ์
ส.อบต.ม.10
Responsive image
นายทองอินทร์ แม่นศรนรา
ส.อบต.ม.11
Responsive image
ว่าง
ส.อบต.ม.11
Responsive image
นายอหิรัญ พลต้าง
ส.อบต.ม.12
Responsive image
นางคำผาย ปุรินไชยโย
ส.อบต.ม.13
Responsive image
นางบังอร ทบทอบ
ส.อบต.ม.13
Responsive image
นางสาวลำใญ คำโฮง
ส.อบต.ม.14
Responsive image
นายเกรียงไกร แก้วคำโฮง
ส.อบต.ม.15
Responsive image
นายสมรส ทศชาญ
ส.อบต.ม.15
Responsive image
นายเสวียน ศรีดาจันทร์
ส.อบต.ม.16
Responsive image
นายสังคม สายไหม
ส.อบต.ม.16
Responsive image
นายปุ่น พูนแก้ว
ส.อบต.ม.17
Responsive image
นายสวัสดิ์ชัย โคตรบรรเทา
ส.อบต.ม.17
Responsive image
นายไสว เสนาท
ส.อบต.ม.18
Responsive image
นายเกียรติศักดิ์ ทบวงศรี
ส.อบต.ม.18
Responsive image
จ่าสิบตำรวจวีรชัย จรูญแสง
ส.อบต.ม.19
Responsive image
นายสมพร พรดอนก่อ
ส.อบต.ม.19
Responsive image
ว่าง
ส.อบต.ม.20
Responsive image
Responsive image
นายสมจิตร ทวดอาจ
ส.อบต.ม.20
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th

Powered By nondang.go.th