Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

03 ส.ค. 2564
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง การจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolotion) ตำบลโนนแดง

02 พ.ย. 2563
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเกษตร และพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรกร การแปรรูปมันญี่ปุ่นและฟักทอง

14 ก.ย. 2563
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2563

14 ก.ย. 2563
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง การคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย

22 ส.ค. 2563
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อปท.

03 ส.ค. 2563
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.โนนแดง รุ่นที่ 3/2563

01 เม.ย. 2563
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง กิจกรรมลดโลกร้อนด้วยมือเรา

24 ธ.ค. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรและพัฒนากลุ่มอาชีพเกษตรกรหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ

08 ส.ค. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง โครงการปลูกต้นไม้งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

18 พ.ค. 2562
มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง โครงการปลูกต้นไม้งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th

Powered By nondang.go.th