Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ส.ค. 2564 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง การจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolotion) ตำบลโนนแดง
09 ก.ค. 2564 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ของ อบต.โนนแดง รอบ 12 เดือน
09 ก.ค. 2564 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ของ อบต.โนนแดง รอบ 6 เดือน
17 มิ.ย. 2564 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น ปี 2564
17 มิ.ย. 2564 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น ปี 2564
17 มิ.ย. 2564 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น ปี 2564
07 พ.ค. 2564 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
21 เม.ย. 2564 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ การป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
09 เม.ย. 2564 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
08 มี.ค. 2564 มหาสารคาม บรบือ อบต.โนนแดง คำสั่ง อบต.โนนแดง ที่ 117/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.โนนแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th

Powered By nondang.go.th