Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
     7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
     8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
  
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
     1. การสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ โดยเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคหรือเพื่อใช้ในด้าน การเกษตร แก้ไขระบบน้ำประปา รวมทั้งการขยายเขตประปา และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำประปาของหมู่บ้าน
     2. การสร้างและบำรุงรักษาถนน และทางที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
     3. การปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ และร่องระบายน้ำตามถนนหมู่บ้านให้มีมาตรฐาน
     4. ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ติดตั้งไฟสาธารณะในเขตพื้นที่ตำบลโนนแดงให้ครอบคลุมและทั่วถึง  
     5. การส่งเสริมจารีตประเพณี และวัฒนธรรม การส่งเสริม ฮีต 12 คลอง 14
     6. ส่งเสริมสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่
     7. สนับสนุนทุนการศึกษา
     8. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่
     9. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและของวัดภายในตำบล
     10. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
     11. ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดชุมชนของตำบล
     12. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสวัสดิการของชุมชน / หมู่บ้านในเขต อบต.  
     13. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
     14. สนับสนุนการซ่อมแซมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส
     15. ส่งเสริมการเล่นกีฬาในตำบล ทั้งระดับหมู่บ้าน สถานศึกษา ระดับอำเภอ
     16. ส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน  
     17. เพิ่มประสิทธิภาพของานป้องกันโดยการจัดอบรม อปพร.  
     18. การรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดหาที่ทิ้งขยะ และรถเก็บขยะ
     19. สนับสนุนการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม การท่องเที่ยวเชิงงานประเพณี วัฒนธรรมของตำบล  
     20. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลโนนแดงมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ ให้ประชาชนในตำบล มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายในเขตตำบล
     21. การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน  
     22. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดบ้านน่าอยู่น่ามองมากขึ้น  
     23. จัดซื้อเครื่องเสียงชุดใหญ่ จัดหารถดูดส้วม จัดหารถน้ำเพื่อให้บริการประชาชนเพื่อใช้ในงานต่าง ๆ
     24. ส่งเสริมการเพิ่มความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในตำบล


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th

Powered By nondang.go.th