Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง
Responsive image
Responsive image
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
Responsive image
Responsive image
นางสาวณัชชา นนทพิทักษ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
Responsive image
นางกฤษดา เทียงพาน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
Responsive image
นางสาวรัชนีกร เครือน้ำคำ
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ
Responsive image
นางสาวจิราพรรณ มหาราช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
Responsive image
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง
Responsive image
นายจักรพันธ์ ซาเกิม
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
Responsive image
นางสัมฤทธิ์ ทับทิมไสย
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
Responsive image
นางสุวรรณี รัตน์พล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Responsive image
Responsive image
นางสาวอภิญญา แคนวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางสาวกาญจนา ซาเหลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
Responsive image
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th

Powered By nondang.go.th