Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA
ITA
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
คู่มือการปฏิบัติงาน/ประกาศ/คำสั่ง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 2565
Responsive image
                เมื่อวันที่  30  กันยายน  2564  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นางนุกุล  ผะแดนนอก  รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง  เป็นประธานกรรมการ  นายสุรเดช  พลต้าง  ผู้แทนสมาชิกสภาอบต. นายบัญญัติ  สวาทนา  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหมู่บ้านโนนสว่าง  นายไพร  สำเนียงนวล  ผู้แทนภาคราชการ  นายวิชัย  ราชสีห์ ประชาคม  เป็นกรรมการ  โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกรอบนโยบาย  ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน  และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2564