Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP และสินค้าอื่นๆ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
รายงานการประชุม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประมวลจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การจัดการความเสี่ยงการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA 2567
OIT2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือการปฏิบัติงาน/ประกาศ/คำสั่ง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-service
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การจัดทำเวทีประเชุมประชาคมระดับท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 วันที่ 8 ธันวาคม 2566
Responsive image
การจัดทำเวทีประเชุมประชาคมระดับท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 วันที่ 8 ธันวาคม 2566        เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงย นายอัจชา เทียงทำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ได้จัดให้มีการทำเวทีประชาคมเพื่อเพิ่มเติมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน แก้ไขปัญหาของประชาชานในท้องถิ่นภายในตำบลโนนแดง ทั้ง 20 หมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ได้รับทราบ ซึ่งผลที่ได้จากการประชุมประชาคม ในครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธภาพ ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง
   
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2567