Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP และสินค้าอื่นๆ
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
รายงานการประชุม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ประมวลจริยธรรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การจัดการความเสี่ยงการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA 2567
OIT2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือการปฏิบัติงาน/ประกาศ/คำสั่ง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
E-service
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมองค์กรสร้างวัฒนธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy
Responsive image
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดงโดย นายอัจชา เทียงทำ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโนนแดงได้จัดประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง
เพื่อให้รับทราบนโยบายพร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส องค์การบริหาร
ส่วนตำบล หนองคูขาด ใสสะอาด 2567 " และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุก
ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  โดยมุ่งเน้นให้ ยึดมั่นในสถาบันหลักของ
ประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว พร้อมปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม
   
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2567