Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้า... (07 พ.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ การป้องกัน การแพร่ระบ... (21 เม.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณ... (09 เม.ย. 2564)  
คำสั่ง อบต.โนนแดง ที่ 117/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน... (08 มี.ค. 2564)
เล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (04 มี.ค. 2564)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ค... (04 มี.ค. 2564)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ องค์กา... (04 มี.ค. 2564)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง กำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการอื่น องค์การบริหารส่วนตำบล... (04 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ... (10 ก.พ. 2564)
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (07 ม.ค. 2564)
งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (18 พ.ย. 2563)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (05 ต.ค. 2563)
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี (15 ก.ค. 2563)
ประกาศอบต.โนนแดง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (15 ก.ค. 2563)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (15 ก.ค. 2563)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ6เดือน (15 ก.ค. 2563)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ... (15 ก.ค. 2563)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข... (15 ก.ค. 2563)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (15 ก.ค. 2563)
บันทึกข้อความ รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือ... (15 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาช... (02 พ.ย. 2563)  

โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.โน... (03 ส.ค. 2563)  

โครงการส่งเสริมอาชีพการเก... (24 ธ.ค. 2562)  

โครงการปลูกต้นไม้งานอนุรั... (08 ส.ค. 2562)

โครงการปลูกต้นไม้งานอนุรั... (18 พ.ค. 2562)

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข... (30 เม.ย. 2562)

โครงการรณรงค์ปลูกปอเทืองเ... (12 ต.ค. 2561)

พิธีลงนามถวายพระพร (31 ก.ค. 2561)

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ... (26 ก.ค. 2561)

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป... (25 ก.ค. 2561)

กิจกรรมลงนามภวายพระพร (24 ก.ค. 2561)

โครงการประชาสัมพันธ์การกำ... (12 มิ.ย. 2561)

โครงการประชุมประชาคมเพื่อ... (12 มิ.ย. 2561)

โครงการ 5 ส. ประจำปีงบป... (28 พ.ค. 2561)

โครงการวันผู้สูงอายุ ประ... (17 เม.ย. 2561)

งานวันเด็กประจำปี 2561 (24 ม.ค. 2561)

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษ... (23 ม.ค. 2561)

ร่วมงานเศรษฐทรัพย์ อ.บรบื... (23 ม.ค. 2561)

ร่วมงานกีฬาปีใหม่ อ.บรบือ... (23 ม.ค. 2561)

ฝึกอบรม อปพร. (23 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ... (25 ม.ค. 2564)  
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ... (25 ม.ค. 2564)  
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ... (25 ม.ค. 2564)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ หมู่ที่16 (14 พ.ย. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ หมุ่ที่18 (14 พ.ย. 2562)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถ... (14 พ.ย. 2562)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถน... (22 ต.ค. 2562)
ประกาศอบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนล... (30 ก.ย. 2562)
ประกาศอบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรั้... (30 ก.ย. 2562)
ประกาศอบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อม... (27 ก.ย. 2562)
ประกาศอบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดจ้างปรับ... (27 ก.ย. 2562)
ประกาศอบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อวัสด... (27 ก.ย. 2562)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถน... (18 ก.ย. 2562)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถน... (16 ก.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง... (03 ก.ย. 2562)
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถ... (22 ส.ค. 2562)
ประกาศอบต.โนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน... (06 ส.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง... (01 ส.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง... (15 ก.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง... (15 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวรับสมัครงาน/รับโอนย้าย
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราช... (11 พ.ค. 2564)  
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (07 ต.ค. 2563)  
ประกาศ อบต.โนนแดง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่2 วิชาความเห... (01 ต.ค. 2563)  
ประกาศอบต.โนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสร... (24 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้... (31 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น... (28 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล (22 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ... (10 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้อ... (21 ต.ค. 2562)
ประกาศอบต.โนนแดง เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเ... (26 ส.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพน... (17 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินควา... (10 มิ.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินควา... (04 มิ.ย. 2562)
ประกาศอบต.โนนแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (15 พ.ค. 2562)
ประกาศอบต.โนนแดง เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเ... (09 เม.ย. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล (19 ธ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนั... (06 ธ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคว... (26 พ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ... (19 พ.ย. 2561)
ประกาศอบต.โนนแดง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (31 ต.ค. 2561)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง

เลขที่ 109 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
โทรศัพท์ : 0-4370-6841  โทรสาร : 0-4370-6841  อีเมล์ : admin@nondang.go.th

Powered By nondang.go.th